Cầu Nhật Tân

<a href="http://s1277.photobucket.com/user/lnngoc/media/Cau%20Nhat%20Tan/Cau%20Nhat%20Tan%205_zpsnwt7opgp.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i1277.photobucket.com/albums/y496/lnngoc/Cau%20Nhat%20Tan/Cau%20Nhat%20Tan%205_zpsnwt7opgp.jpg" border="0" alt=" photo Cau Nhat Tan 5_zpsnwt7opgp.jpg"/></a>