Thư mời ĐHCĐ năm 2014 - Mẫu giấy xác nhận và ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2014

 

STT TÊN TÀI LIỆU TẢI VỀ

GHI CHÚ

 

 

1 Thư mời CĐ về dự Đại hội cổ đông thương niên 2014

 

 

(Không có mã số)
2 Giấy xác nhận tham dự Đại hội cổ đông năm 2014

 

 

(Không có mã số)
3 Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2014

 

 

(Không có mã số)

 

 

 

 

 

Xem tin khác [Quay lại]