Tài liệu ĐHCĐ năm 2014

 


STT TÊN TÀI LIỆU TẢI VỀGHI CHÚ

 

 

1 Quy chế làm việc ĐHCĐ năm 2014


 

 

 

 

 
2 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014


 

 

 

 

 
3 Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2014


 

 

 


 

 
4 Báo cáo của Ban giám đốc năm 2013 và kế hoạch năm 2014


 

 

 


 

 
5 Báo cáo của Hội đồng quản trị


 

 

 


 

 


STT TÊN TÀI LIỆU TẢI VỀ

GHI CHÚ

 

 

1 Báo cáo kiểm toán độc lập

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Xem tin khác [Quay lại]