Báo cáo kiểm toán độc lập "Về báo cáo tài chính hợp nhất 2013"

 


STT TÊN TÀI LIỆU TẢI VỀGHI CHÚ

 

 

1 Báo cáo kiểm toán độc lập


 

 

 

 

 

 


 

 

ftp://ftpsonhaiphong@210.245.86.41/image/tintuc/Tincodong/CD%202014/Bao%20cao%20kiem%20toan%20doc%20lap%202013%20(Hop%20nhat).pdf

 

 

 

Xem tin khác [Quay lại]