Tài liệu cổ đông năm 2016

 STT TÊN TÀI LIỆU TẢI VỀGHI CHÚ

 

 

1 Thư mời Quý cổ đông dự ĐHCĐ thường niên năm 2016
 
Giấy xác nhận Dự ĐHCĐ thường niên 2016
 
Giấy ủy quyền Dự ĐHCĐ thường niên 2016
 
4 Chương trình ĐH 2016 gửi Cổ đông
 
5 Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2016
 
6 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán 2016 
 
7 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 
 
8 Các điểm sửa đổi bổ sung điều lệ 2016
 
 9 Dự thảo điều lệ Công ty CP Sơn Hải Phòng tháng 04-2016
 
 1o Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên 
 
 11 Quy chế biểu quyết ĐHCĐ thường niên 2016
 
12 Tờ trình biểu quyết 

13 Tờ trình sửa đổi điều lệ

14 Phiếu biểu quyết 
 
16 Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2016
 
15 Báo cáo của ban giám đốc 2015 và kế hoạch 2016
 
16  Báo cáo kiểm soát năm 2015 phương hướng 2016
 

 

 

Xem tin khác [Quay lại]