Thông báo trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017

  

THÔNG BÁO

Về việc  trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

                                                                                                    

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông những thông tin về ngày trả  tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017 như sau:

1.       Tên tổ chức                               : Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

- Địa chỉ trụ sở chính                  : Số 12, Lạch Tray, Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

- Địa chỉ nhà máy                        : số 21 đường 208, An đồng, An dương, thành phố Hải phòng

- Điện thoại                                  : (84-225) 3 835710    Fax: (84-225) 3 571053

- Website                                      : http://www.sonhaiphong.com.vn

2.       Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt:

     - Tên chứng khoán              : Cổ phiếu CTCP Sơn Hải Phòng

     -  Mã chứng khoán              : HPP.     - Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông

     - Mệnh giá cổ phần             : 10.000 đồng

 -   Tỷ lệ thực hiện:  15%/ cổ phiếu ( 01 cổ phiếu trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt hưởng quyền nhận cổ tức được nhận 1.500 đồng)

-          Ngày chốt danh sách hưởng quyền:               15/11/2017

-          Thời gian chi trả cổ tức :         29/12/2017.

-          Đối tượng được hưởng: Các cổ đông có tên trong Danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam chốt hưởng quyền nhận cổ tức ngày 15/11/2017

3.       Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại  Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng – Số 21 Đường 208 xã An đồng, huyện An dương, thành phố Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 29/12/2017. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình giấy Chứng minh nhân dân ( nếu là cá nhân) hoặc bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD và Giấy ủy quyền ( nếu là pháp nhân).

Trân trọng thông báo./.

 

 

Nơi nhận:

-          Đăng báo Hải phòng

-          Đăng Website công ty

-          Lưu VT.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 

( Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Dũng

 

 

 

Xem tin khác [Quay lại]