Sơn tàu biển Hải Phòng
Ghi M2321
Kem M122
Đỏ M146
Xanh M259
Ghi M240
Kem M124
Xanh M230
Hòa bình M234
Ghi M236
Kem M128
Cẩm thạch M220
Lam M270
Ghi M272
Vàng M132
YaLa M250
Lam M280
Nâu M511
Da cam M142
Xanh M256
Đen M300