Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Sáng 24/4/2019, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Sơn Hải Phòng đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Tham dự đại hội có 75 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 6.894.331 cổ phần biểu quyết, chiếm 86,6075% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tại đại hội đã thông qua các Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018, Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018, kế hoạch năm 2019, Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019 với 100% số phiếu tán thành. Tiếp đó Đại hội đã bầu ra HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội kết thúc vào hồi 11h50 cùng ngày.

DHCD 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *