Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin:

STT TÊN TÀI LIỆU TẢI VỀ GHI CHÚ
1 Thông báo giao dịch cổ phiếu Bùi Kim Ngọc Tải về 17/5/2019
2 Nghị quyết thông qua bầu Chủ tịch – Phó chủ tịch 2019-2024 Tải về 2/5/2019
3 Nghị quyết thông qua bầu Trưởng ban kiểm soát 2019-2024 Tải về 2/5/2019
4 Quyết định bổ nhiệm ban điều hành Công ty 2019-2024 Tải về 2/5/2019
5 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2019 Tải về 24/4/2019
6 BB cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2019 Tải về 24/4/2019
7 Báo cáo thường niên 2018 Sơn Hải Phòng Tải về 19/4/2019
8 Công văn giải trình công bố thông tin Nhấn vào để xem 25/3/2019
9 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019 Nhấn vào để xem 25/2/2019
10 Nghị quyết V/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Nhấn vào để xem 18/2/2019
11 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019 Nhấn vào để xem 18/2/2019
12
 • Mẫu giấy ủy quyền cá nhân nhận cổ tức 2018 tạm ứng
 • Mẫu giấy chuyển khoản tạm ứng cổ tức năm 2018
Tải về (doc)

Tải về (doc)

14/1/2019
12 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng (Ms. Bùi Kim Ngọc) Nhấn vào để xem 14/1/2019

Báo cáo tài chính:

STT

(NUM)

TÊN TÀI LIỆU

(DOCUMENT NAME)

TẢI VỀ

(DOWNLOAD)

1

Audited Financial Statements  

(Chưa có thông tin / None)

2 Báo cáo tài chính năm 2018
(Đã có thông tin / Had Information)
Tải về
3

Báo cáo tài chính năm 2018 (Hợp Nhất)

(Đã có thông tin / Had Information)

Tải về

Quy chế quản trị – điều lệ tổ chức và hoạt động

STT

(NUM)

TÊN TÀI LIỆU

(DOCUMENT NAME)

TẢI VỀ

(DOWNLOAD)

1 Quy chế quản trị Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng
Tải về
2

Điều lệ tổ chức và hoạt động 

Tải về

Tài liệu văn bản cổ đông:

STT TÊN TÀI LIỆU TẢI VỀ
Thư mời Dự ĐHCĐ thường niên 2019
Tải về
 pdf
Giấy xác nhận Dự ĐHCĐ thường niên 2019
Tải về
 pdf
3 Giấy ủy quyền Dự ĐHCĐ thường niên 2019
Tải về
 pdf
4 Chương trình Đại hội CĐ 2019 (sửa đổi)
Tải về
 doc
5 Quy chế làm việc và biểu quyết Tải về  pdf
6 Quy chế bầu cử và hướng dẫn bỏ phiếu năm 2019 Tải về  doc
6.1 Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT và BKS Tải về  doc
6.2 Giấy để cử thành viên HĐQT  Tải về  doc
6.3 Giấy ứng cử thành viên HĐQT  Tải về  doc
6.4 Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia HĐQT  Tải về  doc
6.5 Giấy ứng cử thành viên BKS Tải về  doc
6.6 Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia BKS Tải về  doc
6.7 Giấy đề cử thành viên BKS Tải về  doc
7 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019 Tải về  doc
8 Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS Tải về  docx
9 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019 Tải về  docx
10 Báo cáo của HĐQT Sơn Hải Phòng năm 2018 Tải về  docx
11 Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT :

 1. Nguyễn Văn Viện
 2. Nguyễn Văn Dũng
 3. Vũ Trung Dung
 4. Bùi Kim Ngọc
 5. Nguyễn Anh Trung
 6. Nguyễn Mộng Lân
Tải về  doc
12 Sơ yếu lý lịch ứng viên Ban kiểm soát:

 1. Hoàng Thị Thu
 2. Nguyễn Thị Thanh Trâm
 3. Lã Quỳnh Chi
Tải về  doc
13 Báo cáo sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch 2019 Tải về  doc
14 Báo cáo của BKS năm 2018 Tải về  doc
15 Tờ trình bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2019-2014 Tải về  docx
16 Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS năm 2019 Tải về  xls

Thông tin cổ phiếu Mã HPP:

Thông tin mã cổ phiếu Công ty CP Sơn Hải Phòng: