Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin:

STT TÊN TÀI LIỆU TẢI VỀ GHI CHÚ
1
  • Mẫu giấy ủy quyền cá nhân nhận cổ tức 2018 tạm ứng
  • Mẫu giấy chuyển khoản tạm ứng cổ tức năm 2018
Tải về (doc)

Tải về (doc)

14/1/2019
2 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng (Ms. Bùi Kim Ngọc) Nhấn vào để xem 14/1/2019
3 Thông báo giao dịch cổ phiếu Bùi Kim Ngọc Nhấn vào để xem 18/12/2018
4 HPP: Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền Nhấn vào để xem 21/11/2018
5 Thông báo ngày đăng ký thực hiện quyền tạm ứng cổ tức 2018 Tải về 14/11/2018
6 Nghị quyết HĐQT Công ty CP Sơn Hải Phòng (trả tạm ứng cổ tức đợt 1 – 2018) Tải về 18/10/2018
7 Thông báo giao dịch cổ phiếu Bùi Kim Ngọc  Tải về 16/6/2018
8 Nghị quyết Hội đồng quản trị 2018 Tải về 5/6/2018
9 Mẫu giấy chuyển khoản tạm ứng cổ tức năm 2017 Tải về 21/5/2018
10 Mẫu giấy chuyển khoản cổ tức đợt 2 năm 2017 Tải về 21/5/2018
11 Báo cáo thường niên Sơn Hải Phòng 2017
Tải về
20/4/2018
12 Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Tải về
20/4/2018
13 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Tải về
20/4/2018
14 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018 / Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền
Tải về
21/4/2018
15 Thông báo thay đổi chứng nhận đăng ký kinh doanh
Tải về
27/4/2018
16 Giấy xác nhận thay đổi đăng ký kinh doanh
Tải về
27/4/2018

Báo cáo tài chính:

STT

(NUM)

TÊN TÀI LIỆU

(DOCUMENT NAME)

TẢI VỀ

(DOWNLOAD)

1

Audited Financial Statements 2017

(Chưa có thông tin / None)

2 Báo cáo tài chính năm 2017
(Đã có thông tin / Had Information)
Tải về
3

Báo cáo tài chính năm 2017 (Hợp Nhất)

(Đã có thông tin / Had Information)

Tải về

Quy chế quản trị – điều lệ tổ chức và hoạt động

STT

(NUM)

TÊN TÀI LIỆU

(DOCUMENT NAME)

TẢI VỀ

(DOWNLOAD)

1 Quy chế quản trị Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng
Tải về
2

Điều lệ tổ chức và hoạt động 

Tải về

Tài liệu văn bản cổ đông:

 

STT TÊN TÀI LIỆU TẢI VỀ

 

 

GHI CHÚ

 

 

Thư mời Dự ĐHCĐ thường niên 2018
Tải về
 docx
Giấy xác nhận Dự ĐHCĐ thường niên 2018
Tải về
 doc
3 Giấy ủy quyền Dự ĐHCĐ thường niên 2018
Tải về
 doc
4 Chương trình Đại hội CĐ 2018
Tải về
 doc
5 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán 2018
Tải về
doc
6 Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
Tải về
docx
7 Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động công ty
Tải về
docx
8 Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty
Tải về
docx
9 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
Tải về
docx
10 Bản tóm tắt so sánh điều lệ sửa đổi 2018
Tải về
docx
11 Điều lệ sửa đổi 2018
Tải về
docx
12 Quy chế quản trị 2018
Tải về
doc
13 Quy chế làm việc và biểu quyết
Tải về
docx
14 Báo cáo SXKD 2017 – Kế hoạch 2018
Tải về
doc
15 Báo cáo của HĐQT 2017
Tải về
doc
16 Báo cáo của BKS 2017 – Kế hoạch 2018
Tải về
doc
17 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018 
Tải về
docx
18 Tờ trình thông qua thù lao HĐQT – BKS 
Tải về
docx

 

Thông tin cổ phiếu Mã HPP:

Thông tin mã cổ phiếu Công ty CP Sơn Hải Phòng: