Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin:

STT TÊN TÀI LIỆU TẢI VỀ GHI CHÚ
1 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019 Nhấn vào để xem 25/2/2019
2 Nghị quyết V/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Nhấn vào để xem 18/2/2019
3 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019 Nhấn vào để xem 18/2/2019
4
  • Mẫu giấy ủy quyền cá nhân nhận cổ tức 2018 tạm ứng
  • Mẫu giấy chuyển khoản tạm ứng cổ tức năm 2018
Tải về (doc)

Tải về (doc)

14/1/2019
5 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng (Ms. Bùi Kim Ngọc) Nhấn vào để xem 14/1/2019
6 Thông báo giao dịch cổ phiếu Bùi Kim Ngọc Nhấn vào để xem 18/12/2018
7 HPP: Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền Nhấn vào để xem 21/11/2018
8 Thông báo ngày đăng ký thực hiện quyền tạm ứng cổ tức 2018 Tải về 14/11/2018
9 Nghị quyết HĐQT Công ty CP Sơn Hải Phòng (trả tạm ứng cổ tức đợt 1 – 2018) Tải về 18/10/2018

Báo cáo tài chính:

STT

(NUM)

TÊN TÀI LIỆU

(DOCUMENT NAME)

TẢI VỀ

(DOWNLOAD)

1

Audited Financial Statements 2017

(Chưa có thông tin / None)

2 Báo cáo tài chính năm 2018
(Đã có thông tin / Had Information)
Tải về
3

Báo cáo tài chính năm 2018 (Hợp Nhất)

(Chưa có thông tin / None)

Tải về

Quy chế quản trị – điều lệ tổ chức và hoạt động

STT

(NUM)

TÊN TÀI LIỆU

(DOCUMENT NAME)

TẢI VỀ

(DOWNLOAD)

1 Quy chế quản trị Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng
Tải về
2

Điều lệ tổ chức và hoạt động 

Tải về

Tài liệu văn bản cổ đông:

STT TÊN TÀI LIỆU TẢI VỀ

 

 

GHI CHÚ

 

 

Thư mời Dự ĐHCĐ thường niên 2019
Tải về
 pdf
Giấy xác nhận Dự ĐHCĐ thường niên 2019
Tải về
 pdf
3 Giấy ủy quyền Dự ĐHCĐ thường niên 2019
Tải về
 pdf
4 Chương trình Đại hội CĐ 2019
Tải về
 pdf
5 Quy chế làm việc và biểu quyết Tải về  pdf

Thông tin cổ phiếu Mã HPP:

Thông tin mã cổ phiếu Công ty CP Sơn Hải Phòng: