Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành:         Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

Tên chứng khoán:         Cổ phiếu Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

Mã chứng khoán:           HPP

Mã ISIN:                  VN000000HPP5

Mệnh giá:                 10,000 đồng

Sàn giao dịch:            UpCOM

Loại chứng khoán:        Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng:        11/03/2019

– Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
– Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/04/2019
– Địa điểm thực hiện: Hội trường nhà máy Sơn Hải Phòng – số 21 đường 208, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
– Nội dung họp dự kiến: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức; Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *