Sản phẩm được tư vấn và lên quy trình Sơn theo từng dự án cụ thể, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của dự án phù hợp với môi trường của từng địa điểm thi công.