VỀ SƠN HẢI PHÒNG

Các đơn vị thành viên trực thuộc công ty

Sơn Hải Phòng có 03 công ty con và 04 công ty liên kết