Tài liệu ĐHCĐ năm 2015

 


STT TÊN TÀI LIỆU TẢI VỀGHI CHÚ

 

 

1 Thư mời Quý cổ đông dự ĐHCĐ thường niên năm 2015
 
Giấy xác nhận Dự ĐHCĐ thường niên 2015 
 
Giấy ủy quyền Dự ĐHCĐ thường niên 2015
 
4 Báo cáo Ban giám đốc 2014
 
5 Báo cáo Hội đồng quản trị 2014
 
6 Quy chế làm việc Đại hội cổ đông
 
7 Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
 
8 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán 2015
 
9 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014

10 Tờ trình thay đổi người đại diện theo pháp luật
 
11 Báo cáo ban kiểm soát trình Đại hội thường niên 2015
 

 

 

Xem tin khác [Quay lại]