Tài liệu cổ đông năm 2017

 STT TÊN TÀI LIỆU TẢI VỀGHI CHÚ

 

 

1 Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2017
 
Thư mời Dự ĐHCĐ thường niên 2017
 
Giấy xác nhận Dự ĐHCĐ thường niên 2017 không mã số cổ đông
 
4 Giấy ủy quyền Dự ĐHCĐ thường niên 2017 không mã số cổ đông
 
5 Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017
 
6 Quy chế biểu quyết ĐHCĐ thường niên 2017 
 
7 Báo cáo của HĐQT 2016 Kế hoạch 2017
 
8 Tờ trình bổ sung nghành nghề kinh doanh
 
9 Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2017
 
10 Chương trình Đại hội CĐ 2017
 
11 Báo cáo kiểm soát tại ĐHCĐ 2017
 
12 Báo cáo BGĐ năm 2016 KH 2017
 
13 Tờ trình phân phối lợi nhuận 2016
 
14 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán 2017
 
15 Tờ trình Biểu quyết đại hội cổ đông
 


 

 

Xem tin khác [Quay lại]